Welcome to our Support Center

การตั้งค่ารูปแบบการคิดค่าขนส่ง

การตั้งค่ารูปแบบการคิดค่าขนส่ง จะเป็นการสร้างรูปแบบ Excel ที่ใช้สำหรับนำเข้าการคิดค่าขนส่งตามไฟล์งาน

ที่มีอยู่หรือจะเป็นการสร้างไฟล์ใหม่ โดยกำหนดชื่อหัวข้อให้ตรงกับในคอลั่มของ Excel เพื่อให้ง่ายต่อการเพิ่มรูปแบบ

การคิดค่าขนส่งของแต่ละโครงการ เมื่อนำเข้าระบบจะมีการแจ้งเตือนกรณีที่มีข้อมูล ซ้ำหรือข้อมูลผิดพลาด โดยเริ่มจาก

1. ไปที่เมนูตั้งค่าระบบและเลือกเมนูรูปแบบนำเข้าข้อมูล

2. เลือกฟีเจอร์รูปแบบการคิดค่าขนส่ง

3. คลิกเพิ่มรูปแบบนำเข้าข้อมูล

4. เลือกรูปแบบการคิดค่าขนส่ง

5. บันทึก ระบบจะให้ใส่ข้อมูลในหน้าถัดไป

6. ระบุชื่อรูปแบบนำเข้าข้อมูล

7. ระบุตำแหน่งหัวข้อในตาราง และ  ชีทของไฟล์ Excel

8. กำหนดรูปแบบให้ตรงกับคอลั่มน์ของไฟล์ Excel

9. บันทึก

อ่านก่อนหน้า ตั้งค่ารูปแบบใบนำส่ง
อ่านหน้าถัดไป นำเข้าข้อมูลพื้นฐานระบบ