Welcome to our Support Center

การสร้างข้อมูลตำแหน่งงาน

การสร้างข้อมูลตำแหน่งงาน จะเป็นการสร้างตำแหน่งงานต่างๆที่มีการใช้งานระบบ Movemax โดยตำแหน่งงาน

จะเป็นการกำหนดหน้าที่ที่ใช้ในระบบ เช่น พนักงานขับรถส่งสินค้า พนักงานบัญชี ผู้ดูแลระบบ เป็นต้น โดยเริ่มจาก

1. ไปที่เมนูตั้งค่าระบบและเลือกเมนูบุคลากร

2. เลือกฟีเจอร์ตำแหน่งงาน

3. คลิกเพิ่มตำแหน่งงาน

เพิ่มข้อมูลตำแหน่งงาน

4. ระบุชื่อตำแหน่งงาน ( TH )

5. บันทึก

อ่านก่อนหน้า สร้างข้อมูล พนักงาน
อ่านหน้าถัดไป สร้างข้อมูล กลุ่มพนักงาน