Welcome to our Support Center

การสร้างข้อมูลผู้ว่าจ้าง

การสร้างข้อมูลผู้ว่าจ้าง จะเป็นการเพิ่มข้อมูลผู้ว่าจ้างในการขนส่งสินค้าของโครงการต่างๆ โดยจะระบุข้อมูล

ผู้ว่าจ้างและข้อมูลการวางบิล กรณีไม่มีผู้ว่าจ้างให้ระบุข้อมูลองค์กรของลูกค้าแทน โดยเริ่มสร้างผู้ว่าจ้างจาก

1. ไปที่เมนูตั้งค่าระบบและเลือกเมนูการจัดส่งสินค้า

2. เลือกฟีเจอร์ผู้ว่าจ้าง

3. คลิกเพิ่มผู้ว่าจ้าง

เพิ่มข้อมูลผู้ว่าจ้าง

4. กำหนดสีแทนผู้ว่าจ้าง

5. ระบุชื่อผู้ว่าจ้าง ( TH )

6. ระบุ ตำบล , อำเภอ , จังหวัด , รหัสไปรษณีย์ (ระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบจะแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง) 

7. เพิ่มข้อมูลการวางบิล

เพิ่มข้อมูลที่อยู่ในการวางบิล

8.  ระบุชื่อเรียกที่อยู่ในการวางบิล

9.  ระบุ ตำบล , อำเภอ , จังหวัด , รหัสไปรษณีย์ (ระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบจะแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง) 

10. ระบุเครดิตใบเสนอราคา ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้

  • บันทึก
อ่านหน้าถัดไป สร้างข้อมูล ศูนย์กระจายสินค้าผู้ว่าจ้าง