Welcome to our Support Center

การสร้างข้อมูลรถขนส่ง

การสร้างข้อมูลรถขนส่ง คือการสร้างรถขนส่งที่จะเพิ่มข้อมูลในระบบเพื่อนำมาใช้งาน โดยระบุข้อมูลต่างๆ

ของรถขนส่ง กำหนดประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้และกำหนดข้อมูลบริษัท ระบุข้อมูลศูนย์กระจายสินค้าที่รถขนส่งปฏิบัติงาน 

โดยเริ่มสร้างจาก

1. ไปที่เมนูตั้งค่าระบบและเลือกเมนูทรัพยากร

2. เลือกฟีเจอร์รถขนส่ง

3. คลิกเพิ่มรถขนส่ง

เพิ่มข้อมูลรถขนส่ง

4. ระบุข้อมูลรถขนส่ง โดยจะระบุ ยี่ห้อรถ รุ่นรถ กลุ่มรถขนส่ง ที่เพิ่มก่อนหน้านี้ และระบุข้อมูลอื่นๆ

5. ระบุประเภทเชื้อเพลิงและอัตราค่าเติมน้ำมัน และระบุค่าเริ่มต้นของประเภทเชื้อเพลิง

6. ระบุข้อมูลบริษัท เลือกสังกัด และศูนย์กระจายสินค้า

7. ระบุศูนย์กระจายสินค้าที่รถขนส่งปฏิบัติงาน

8. บันทึก

อ่านก่อนหน้า สร้างข้อมูล กลุ่มรถขนส่ง