Welcome to our Support Center

การสร้างข้อมูลรุ่นรถขนส่ง

การสร้างข้อมูลรุ่นรถขนส่ง คือการเพิ่มรุ่นรถขนส่งที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปเพื่อเพิ่มข้อมูลลงไปในระบบ 

Movemax สามารถกำหนด สมรรถนะของรุ่นรถขนส่งเพื่อเป็นค่าเริ่มต้นในการสร้างรถขนส่ง โดยเริ่มจาก

1. ไปที่เมนูตั้งค่าระบบและเลือกเมนูทรัพยากร

2. เลือกฟีเจอร์รุ่นรถขนส่ง

3. คลิกเพิ่มรุ่นรถขนส่ง

พิ่มรุ่นรถขนส่ง ระบุข้อมูลของรุ่นรถขนส่ง

4. ระบุชื่อรุ่นรถ

5. ระบุยี่ห้อรถและระบุรายละเอียดอื่นๆ เช่น น้ำหนักบรรทุกสูงสุด ปริมาตรรถ

6. บันทึก

อ่านก่อนหน้า สร้างข้อมูล ยี่ห้อรถ
อ่านหน้าถัดไป สร้างข้อมูล กลุ่มรถขนส่ง