Welcome to our Support Center

การสร้างข้อมูลหน่วยนับสินค้า

การสร้างข้อมูลหน่วยนับสินค้า จะเป็นการเพิ่มข้อมูลหน่วยนับสินค้าในระบบ โดยหน่วยนับจะถูกเพิ่มใน

รายการสินค้า เพื่อให้ตรงกับกับข้อมูลสินค้าที่จะใช้สำหรับสร้างออเดอร์ เช่น สินค้าประเภท กรวด หิน ดิน 

ทราย ใช้หน่วยนับเป็น กิโลกรัม(Kg.) โดยหน่วยนับอาจจะถูกสร้างเป็นหน่วยนับเปรียบเทียบสินค้าในรายการสินค้า

โดยการสร้างหน่วยนับสินค้าเริ่มจาก

1. ไปที่เมนูตั้งค่าระบบและเลือกเมนูคลังสินค้า

2. เลือกฟีเจอร์หน่วยนับสินค้า

3. คลิกเพิ่มหน่วยนับสินค้า

เพิ่มข้อมูลหน่วยนับสินค้า

4. ระบุชื่อหน่วยนับ ( TH )

6. บันทึก

อ่านก่อนหน้า สร้างข้อมูล ประเภทที่จัดเก็บ/รูปแบบจัดเก็บ
อ่านหน้าถัดไป สร้างข้อมูล หมวดหมู่สินค้า