Welcome to our Support Center

การสร้างข้อมูลหมวดหมู่สินค้า

การสร้างข้อมูลหมวดหมู่สินค้า จะเป็นการเพิ่มข้อมูลหมวดสินค้าในระบบ โดยหมวดสินค้าจะเป็นการแยกประเภท

ของสินค้าที่ถูกเพิ่มในระบบ สามารถกำหนดประเภทรถเพื่อใช้สำหรับขนส่งสินค้าของหมวดหมู่นี้ เช่น หมวดหมู่สินค้า

เป็นอาหารทะเลสด กำหนดรถขนส่งด้วยประเภทรถควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น โดยการสร้างหมวดสินค้าเริ่มจาก

1. ไปที่เมนูตั้งค่าระบบและเลือกเมนูคลังสินค้า

2. เลือกฟีเจอร์หมวดสินค้า

3. คลิกเพิ่มหมวดสินค้า

เพิ่มข้อมูลหมวดสินค้า

4. ระบุชื่อหมวดสินค้า ( TH )

5. ระบุอักษรเริ่มต้น สำหรับสร้างรหัสสินค้า

6. คลิกเพิ่มข้อมูลประเภทรถขนส่ง

เลือกประเภทรถขนส่ง เพื่อกำหนดว่าสินค้าประเภทนี้ใช้รถประเภทนี้เท่านั้น

7. เลือกประเภทรถขนส่งที่ Check Box ( สีฟ้า = เลือกประเภทรถขนส่ง , สีขาว = ไม่เลือกประเภทรถขนส่ง )

8. บันทึก

อ่านก่อนหน้า สร้างข้อมูล หน่วยนับสินค้า
อ่านหน้าถัดไป สร้างข้อมูล สินค้า