Welcome to our Support Center

การสร้างข้อมูลใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

การสร้างใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน จะเป็นการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน ในระบบจะออกให้กลับลูกค้าโดยเริ่มจาก

1. ไปที่เมนูการเงิน

2. เลือกฟีเจอร์ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

3. คลิกสร้างใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

สร้างใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงินใหม่ ( Receipt )

4. เลือกองค์กรที่ไอคอนดินสอ

5. ระบุวันที่เอกสาร และ เครดิต (วัน)

6. เลือกผู้ว่าจ้าง / ลูกค้า

7. คลิกเพิ่มรายการใหม่

8. ระบุจำนวนเงินที่เสนอราคา

9. บันทึก

ระบบจะแสดงรายการใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

10. คลิกที่ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อยกเลิกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

  • ไอคอนรูปตา จะเป็นการดูใบเสนอราคา
  • ปุ่มเพิ่มเติมจะเป็นการสั่งพิมพ์ใบเสนอราคา
อ่านก่อนหน้า สร้างข้อมูล ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
อ่านหน้าถัดไป ติดตาม/ตรวจสอบยอด COD