Welcome to our Support Center

การสร้างข้อมูลใบเสนอราคา

การสร้างข้อมูลใบเสนอราคา จะเป็นการสร้างใบเสนอราคาค่าบริการในงานขนส่งไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งหรือค่าบริการอื่นๆ 

และยังสามารถนำใบเสนอราคาไปสร้างใบวางบิลในระบบได้ โดยการสร้างเริ่มจาก

1. ไปที่เมนูการเงิน

2. เลือกฟีเจอร์ใบเสนอราคา 

3. คลิกสร้างใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคาใหม่ ( Quotation )

4. เลือกองค์กรที่ไอคอนดินสอ

5. ระบุวันที่เอกสาร และ เครดิต (วัน)

6. เลือกผู้ว่าจ้าง / ลูกค้า

7. คลิกเพิ่มรายการใหม่

8. ระบุจำนวนเงินที่เสนอราคา

9. บันทึก

ระบบจะแสดงรายการใบเสนอราคา

10. คลิกที่ รออนุมัติ เพื่อเปลี่ยนสถานะของใบเสนอราคา

  • อนุมัติ
  • ไม่อนุมัติ
  • ยกเลิกใบเสนอราคา
  • ไอคอนรูปตา จะเป็นการดูใบเสนอราคา
  • ปุ่มเพิ่มเติมจะเป็นการสั่งพิมพ์ใบเสนอราคา

เมื่ออนุมัติใบเสนอราคา สามารถสร้างใบวางบิล หรือรีเซ็ตสถานะ โดยการคลิกที่อนุมัติ

  • สร้างใบวางบิล
  • รีเซ็ต

ตัวอย่างใบเสนอ ที่ถูกสร้างใบวางบิล

อ่านหน้าถัดไป สร้างข้อมูล ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้