Welcome to our Support Center

การสร้างข้อมูลองค์กร

การสร้างข้อมูลองค์กร มีส่วนสำคัญในการสร้างข้อมูลในส่วนอื่นๆ หรือการใช้งานฟังก์ชั่นอื่นๆในระบบ

ของ Movemax เรียกได้ว่าการสร้างองค์กรจะเป็นการสร้างอันดับต้นๆ ก่อนที่จะเริ่มใช้งานระบบ Movemax 

เลยก็ว่าได้โดยการสร้างองค์กรเริ่มต้นจาก

1. ไปที่เมนูตั้งค่าระบบและเลือกเมนูโครงสร้างองค์กร

2. เลือกฟีเจอร์ข้อมูลองค์กร

3. เลือกเพิ่มองค์กร จะเป็นการสร้างองค์กรใหม่

เพิ่มข้อมูลองค์กรและเพิ่มข้อมูลอื่นๆ

4. ชื่อองค์กร (TH)

5. อักษรย่อขององค์กร

6. ตำบล , อำเภอ , จังหวัด , รหัสไปรษณีย์ (ระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบจะแสดงข้อมูลที่ถูกต้องมาให้)

7. สามารถเพิ่มข้อมูลเวลาเปิดทำการ ระบบจะมีให้เลือกระบุเป็น วันและเวลาในการเปิดทำการ

8. บันทึก จะเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนในการสร้างข้อมูลองค์กร

อ่านหน้าถัดไป สร้างข้อมูลศูนย์กระจายสินค้า