Welcome to our Support Center

การสร้างข้อมูลกลุ่มพนักงาน

การสร้างข้อมูลกลุ่มพนักงาน จะเป็นการสร้างกลุ่ม เพื่อกำหนดพนักงานแต่ละคนให้อยู่ในกลุ่มพนักงานที่องค์กรกำหนด

และบันทึกข้อมูลในระบบ เพื่อใช้สำหรับค้นหาพนักงาน หรือกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบของพนักงานของกลุ่มนั้นๆ 

เช่น กลุ่มพนักงานคลังสินค้า กลุ่มพนักงานบัญชี เป็นต้น โดยการสร้างเริ่มจาก

1. ไปที่เมนูตั้งค่าระบบและเลือกเมนูบุคลากร

2. เลือกฟีเจอร์กลุ่มพนักงาน

3. คลิกเพิ่มกลุ่มพนักงาน

เพิ่มข้อมูลกลุ่มพนักงาน

4. ระบุชื่อกลุ่มพนักงาน ( TH )

5. บันทึก

อ่านก่อนหน้า สร้างข้อมูล ตำแหน่งงาน
อ่านหน้าถัดไป ตั้งค่าสิทธิ์ใช้งานระบบผู้ใช้งาน