Welcome to our Support Center

การสร้างข้อมูลกลุ่มรถขนส่ง

การสร้างข้อมูลกลุ่มรถขนส่ง คือการสร้างกลุ่มรถเพื่อระบุว่ารถขนส่งที่สร้างอยู่ในกลุ่มไหน 

เช่น กลุ่มรถขนส่งองค์กร กลุ่มรถขนส่งนอกองค์กร โดยเริ่มจาก

1. ไปที่เมนูตั้งค่าระบบและเลือกเมนูทรัพยากร

2. เลือกฟีเจอร์กลุ่มรถขนส่ง

3. คลิกเพิ่มกลุ่มรถขนส่ง

4. ระบุชื่อกลุ่มรถขนส่ง ( TH )

5. บันทึก

อ่านก่อนหน้า สร้างข้อมูล รุ่นรถขนส่ง
อ่านหน้าถัดไป สร้างข้อมูล รถขนส่ง