Welcome to our Support Center

การสร้างข้อมูลผู้ส่งสินค้า

การสร้างข้อมูลผู้ส่งสินค้า จะเป็นการระบุบริษัทขนส่งสินค้าในระบบ จะระบุข้อมูลต่างๆ โดยเริ่มสร้างจาก

1. ไปที่เมนูตั้งค่าระบบและเลือกเมนูการจัดส่งสินค้า

2. เลือกฟีเจอร์ผู้ส่งสินค้า

3. คลิกเพิ่มผู้ส่งสินค้า

เพิ่มข้อมูลผู้ส่งสินค้า

4. ระบุชื่อผู้ส่ง ( TH )

5. เพิ่มข้อมูลที่อยู่

เพิ่มข้อมูลที่อยู่ผู้ส่งสินค้า

6. เพิ่มที่อยู่

7. ระบุ ตำบล , อำเภอ , จังหวัด , รหัสไปรษณีย์ (ระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบจะแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง) 

8. ละติจูดและลองติจูดได้เอง

อ่านก่อนหน้า สร้างข้อมูล ผู้รับสินค้า