Welcome to our Support Center

การสร้างข้อมูลยี่ห้อรถ

การสร้างข้อมูลยี่ห้อรถ คือการเพิ่มยี่ห่อรถที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปและเป็นรถขนส่งที่ใช้ในองค์กร

หรือที่ใช้ในการขนส่งเป็นประจำ โดยเมื่อเพิ่มยี่ห้อรถในระบบ เวลามีการสร้างรถขนส่งระบบจะแสดงยี่ห้อรถ

ให้อัตโนมัติ โดยเริ่มจาก

1. ไปที่เมนูตั้งค่าระบบและเลือกเมนูทรัพยากร

2. เลือกฟีเจอร์ยี่ห้อรถ

3. คลิกเพิ่มยี่ห้อรถ

4. ระบุชื่อยี่ห้อรถ ( TH )

5. บันทึก

อ่านก่อนหน้า สร้างข้อมูล ประเภทรถ
อ่านหน้าถัดไป สร้างข้อมูล รุ่นรถขนส่ง