Welcome to our Support Center

การเรียกดูรายงาน

การเรียกดูรายงาน จะเป็นการเรียกดูรายงานต่างๆ ที่มีการใข้งานหรือระบุข้อมูลบริการอื่นๆของระบบ Movemaxโดยเริ่มจาก 

ไปที่เมนูรายงาน ระบบจะแสดงหัวข้อรายงาน 12 รายงานคือ

 • รายงานการจัดส่งประจำวัน
 • สรุปรายการจัดส่ง ใบปิดบรรทุก
 • สรุปรายงานระยะทาง ใบปิดบรรทุก
 • สรุปรายงาน รายรับรายจ่าย ใบปิดบรรทุก
 • สรุปรายงานค่าเที่ยว ใบปิดบรรทุก
 • สรุปรายงานการเติมน้ำมัน ใบปิดบรรทุก
 • สรุปรายงานต้นทุนขนส่ง
 • สรุปรายการเบิกเงินทดรองจ่าย
 • รายงานรายได้ค่าขนส่งจากการจัดส่ง
 • สรุปรายงานบริการเสริมการจัดส่ง
 • สรุปรายการพนักงานผู้ช่วยขนส่ง
 • รายงานการโอนเงิน COD

ตัวอย่างการ Download Excel รายงานจัดส่งประจำวัน

 • เลือกวันที่มอบหมายงาน
 • โครงการจัดส่ง
 • Download Excel จะมีรายงาน 2 แบบ คือ
 • รายงานแยกตามเลขที่ใบนำส่ง
 • รายงานแยกตามรายการสินค้า

ตัวอย่างการ Download Excel รายงานสรุปรายการจัดส่ง ใบปิดบรรทุก

ตัวอย่างการ Download Excel สรุปรายงานระยะทาง ใบปิดบรรทุก