Welcome to our Support Center

การเลือกดูภาพรวมการจัดส่งในรูปแบบ Dashboard

การเลือกดูภาพรวมการจัดส่ง จะเป็นการดูภาพรวมในด้านต่างๆของงานขนส่งในรูปแบบ Dashboard 

โดยสามารถเลือกดูในรูปแบบ วัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือ เลือกดูเฉพาะศูนย์กระจายสินค้า หรือ โครงการจัดส่ง

1. ไปที่เมนู Dashboard ระบบจะแสดงข้อมูลภาพรวม และเมนู Dashboard ดังนี้

2. ภาพรวม

3. การจัดส่ง

4. พนักงานขับรถ

5. บำรุงรักษารถ

6. พนักงาน

7. ศูนย์กระจายสินค้าลูกค้า

8. ผู้รับสินค้า/ร้านค้า

9. รูปแบบระยะเวลาในการแสดงข้อมูล

2. ภาพรวม จะแสดงสถานะจัดส่ง และประมาณการกำไร / ขาดทุนขั้นต้น

3. การจัดส่ง จะแสดงภาพรวมการจัดส่ง สถานะจัดส่ง ระยะทางค่าใช้จ่ายน้ำมัน  และแยกตามประเภทใบปิดบรรทุก

4. การเงิน จะแสดงภาพรวมรายรับแยกประเภทและรายจ่ายแยกประเภท และแยกรายรับ – รายจ่ายแยกตาม ศูนย์กระจายสินค้า โครงการจัดส่ง 

หรือแยกตามผู้ว่าจ้าง

5. พนักงานขับรถ จะแสดงภาพรวม ประสิทธิภาพการจัดส่งของพนักงานของบริษัท บุคคลภายนอก และบริษัทร่วมขนส่ง

6. บำรุงรักษารถ จะแสดงภาพรวมรถขนส่ง และภาพรวมภาษี ประกันภัยรถขนส่ง และ พรบ.

7. พนักงาน จะแสดงภาพรวมข้อมูลพนักงานของบริษัท และแสดงจำนวนพนักงาน เทียบศูนย์กระจายสินค้า

8. ศูนย์กระจายสินค้าลูกค้า จะแสดงข้อมูลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าลูกค้าในแผนที่

9. ผู้รับสินค้า/ร้านค้า จะแสดงข้อมูลที่ตั้งของลูกค้าหรือร้านค้าในแผนที่