Welcome to our Support Center

การสร้างข้อมูลประเภทจัดเก็บและรูปแบบจัดเก็บ

การสร้างข้อมูลประเภทจัดเก็บ จะเป็นการสร้างรูปแบบการจัดเก็บสินค้าว่าอยู่ในประเภทไหน เช่น สินค้าที่รับกลับมา

ให้เก็บไว้ที่ชั้น 2 ของคลังสินค้า เป็นต้น และการสร้างรูปแบบจัดเก็บ จะเป็นการระบุตำแหน่งของสินค้าว่าอยู่ในส่วนไหน 

ของคลังสินค้า เพื่อกำหนดจุดที่อยู่ของสินค้าที่รับกลับมาเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาสินค้าและเมื่อมีการจัดออเดอร์ใหม่

จะไม่เสียเวลาในการค้นหาสินค้าที่มีการรับกลับคลัง โดยการสร้างเริ่มจาก

1. ไปที่เมนูตั้งค่าระบบและเลือกเมนูคลังสินค้า

2. เลือกฟีเจอร์ประเภทที่จัดเก็บ

3. คลิกเพิ่มประเภทที่จัดเก็บ

เพิ่มข้อมูลประเภทที่จัดเก็บ

4. ระบุชื่อประเภทที่จัดเก็บ ( TH )

5. บันทึก

การสร้างรูปแบบตำแหน่งจัดเก็บสินค้า

1. ไปที่เมนูตั้งค่าระบบและเลือกเมนูคลังสินค้า

2. เลือกฟีเจอร์รูปแบบตำแหน่งจัดเก็บสินค้า

3. คลิกเพิ่มรูปแบบตำแหน่งจัดเก็บสินค้า

เพิ่มข้อมูลรูปแบบตำแหน่งจัดเก็บสินค้า

4. ระบุรหัสรูปแบบจัดเก็บ

5. ระบุชื่อรูปแบบจัดเก็บ ( TH )

6. เลือกประเภทการจัดเก็บและระบุข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

7. บันทึก

อ่านก่อนหน้า สร้างข้อมูล คลังสินค้า
อ่านหน้าถัดไป สร้างข้อมูล หน่วยนับสินค้า