นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy & Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการสำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น

     ผู้ใช้บริการโปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด กรณที่ท่านได้ทำการใช้งานติดตั้ง และ/หรือเข้าใช้งานซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นนี้แล้ว ทางผู้ให้บริการจะถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้วทุกประการ หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ ขอให้ท่านปฏิเสธการใช้งานซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นนี้ทันทีโดยถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์ดิจิตอลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านในทันที

 1. การให้คำจำกัดความ

“ผู้ให้บริการ” ในที่นี้หมายถึง บริษัท แฮนด์ดี้วิง จำกัด ซึ่งให้บริการระบบโปรแกรมบริหารธุรกิจขนส่งสินค้าและโปรแกรมบริการจัดการองค์กร

“ผู้ใช้บริการ” ในที่นี้หมายถึงผู้ที่เข้ามาดำเนินการใช้งานในระบบเว็บไซต์ของบริษัทโดยมีการทำรายการข้อมูลอาทิเช่น สมัครใช้บริการ ทำข้อมูลการขนส่ง การทำธุรกรรมต่างๆผ่านระบบเว็บไซต์ เป็นต้น

“ข้อมูล” ในที่นี้หมายถึง รายละเอียดที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทน ได้ให้ข้อมูลหรือบันทึกลงในเว็บไซต์

“ข้อมูลความลับ” ในที่นี้หมายถึง รายละเอียดต่างๆที่ ผู้ใช้บริการ และ ผู้ให้บริการ ได้ดำเนินการไว้แก่กันไม่ว่าจะด้วยวาจา การลงลายมือชื่อที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ซึ่งจะไม่ได้หมายรวมถึงข้อมูลที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว

“บริการ” ในที่นี้หมายถึง การให้บริการทางด้านโปรแกรมและหรือซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารธุรกิจขนส่งและโปรแกรมบริหารจัดการองค์กรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านขนส่งและธุรกิจอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า

“สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา” ในที่นี้หมายถึง เครื่องหมายการค้า ,สิทธิบัตร ,เครื่องหมายบริการ ,ลิขสิทธิ ,สิทธิโดยชอบธรรม ,สิทธิในผลิตภัณฑ์ ,สิทธิในการให้บริการ ไม่ว่าจะจดทำเบียนไว้แล้ว อยู่ระหว่างจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม

 1. วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว

MOVEMAX (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ ผู้ให้บริการ ”) ทางเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการและทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของเรา ทางเราขอรบกวนเวลาของท่านในการตรวจสอบพร้อมทั้งยอมรับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ อีกทั้งเงื่อนไขของการให้บริการใช้งานซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น รวมไปถึงเว็บไซต์และการเข้าเยี่ยมชม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลง แก้ไข และการหยุดให้บริการ ชั่วคราว หรือถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและจะไม่ขอรับผิดชอบในการดัดแปลง แก้ไข บนตัวเว็บไซต์จากบุคคลที่สาม เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดทางผู้ให้บริการขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายโดยละเอียด และติดตามข้อตกลง ข่าวสาร  เงื่อนไขและการปรับปรุงเว็บไซต์ของทางผู้ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ โดยให้ผู้ใช้บริการทำการร้องขอหรือทำการแจ้งข้อมูลหรือทำการกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ ทางผู้ให้บริการทราบตามช่องทางต่างๆที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ โดยให้ยึดถือนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการให้บริการของทางผู้ให้บริการเป็นหลัก

 1. การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลโดยผ่านระบบการจัดเก็บแบบอัตโนมัติ

เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและอรรถประโยชน์สูงสุดทางผู้ให้บริการได้ทำการจัดเก็บบันทึกข้อมูลการใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้กรอกมาในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก เช่น อีเมลแอดเดรส เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ นามสกุล บ้านเลขที่ บัตรประจำตัวประชาชน โดยทางผู้ให้บริการจะทำการบันทึกรวบรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบและในขณะที่คุณเยี่ยมชมระบบซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการได้ดาวน์โหลดและติดตั้งลงบนอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งทางเราอาจมีการบันทึกข้อมูลบางอย่างที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้งานในระบบหรือการเยี่ยมชมเช่นเดียวกับการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ และอาจมีการบันทึกหมายเลขเครื่องโทรศัพท์ และหมายเลขระบุจำเพาะของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ การบันทึกข้อมูลทั้งหมดทางผู้ให้บริการจะใช้เพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้อาจรวมไปถึง บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น การใช้ Tag เป็นต้น ในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่าน และคุณภาพโดยรวมของแอพพลิเคชั่น

 1. การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูล
 • เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ
 • เพื่อปรับปรุงการใช้งานให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่เหมาะสมแก่การใช้งานมากที่สุด
 • เพื่อใช้ในการส่งเสริมการตลาดและการอบรมสัมนาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลข่าวสารและการแจ้งรับข่าวสารผ่านอีเมล เบอร์โทรศัพท์ ข้อความ หรือ เว็บไซต์ หรืออื่นๆ เป็นต้น
 • เพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย การให้รางวัล การนำเสนอสิ่งใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นต้น
 • ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกบันทึกโดยซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นทั้งหมดของผู้ให้บริการ
 • เพื่อป้องกันการทำผิดกฎระเบียบทางข้อกฎหมาย
 • เพื่อตอบข้อคิดเห็นและข้อสักถามของผู้ใช้บริการ
 • เพื่อช่วยเหลือในด้านเทคนิคและการใช้งานหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการบริการ
 1. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

        ความลับของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทางผู้ให้บริการมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งในการรักษาข้อมูลโดยทางผู้ให้บริการจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดหรือวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งจะเว้นแต่

 • ได้รับการอนุญาตหรือการยินยอมจากผู้ใช้บริการ หรือทำตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะด้วยลายลักษณ์อักษร การระบุเครื่องหมายหรือการยืนยันที่สื่อถึงว่ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่าจะบนระบบซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่น ให้ถือว่าการแบ่งปันหรือการยินยอมของผู้ใช้บริการนั้นมีความสมบูรณ์ในเชิงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อปฎิบัติตามหลักกฎหมาย ข้อกำหนดซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายตามมาตราต่างๆ
 • เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ รวมถึงการบังคับใช้ข้อตกลง นโยบาย และเงื่อนไขการใช้งานของผู้ให้บริการ
 1. การปฎิบัติตามข้อกฏหมายและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

               ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามหลักข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหากเกิดข้อพิพาธและหรือเกิดการร้องเรียนที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทางผู้ให้บริการจะต้องทำการติดตามข้อมูลและผล ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจในการกำกับการให้บริการทางดิจิทัลและหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค

ข้อกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง

 1. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

               เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านทั้งทางเทคนิคและทางกายภาพ เพื่อป้องการการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก รวมถึงการลักลอบใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาติหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายจากบุคคลที่สาม รวมทั้งช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลสูญหายหรือถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากผู้ใช้บริการมีความกังวลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายของทางผู้ให้บริการสามารถแจ้งผ่านอีเมลล์มายัง support@localhost

 1. การปรับปรุงนโยบายและข้อมูลการติดต่อ

               ในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ทางผู้ให้บริการขอให้ผู้ใช้บริการให้รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเองตามความเป็นจริงและถูกต้องเป็นปัจจุบันอีกทั้งต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดของเว็บไซต์หากผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จและไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีเหตุอันทำให้ผู้ให้บริการเข้าใจว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นเท็จ ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการปฎิเสธการให้บริการข้อมูลและการใช้งานรวมไปถึงการลบข้อมูลที่เป็นเท็จออกจากระบบโดยไม่มีข้อยกเว้น และไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด บรืษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

               ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเกิดข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือต้องการติชมเกี่ยวกับการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะตอบข้อสงสัยและข้อเสนอแนะหรือการติชม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการและการใช้งานระบบต่อไป สามารถติดต่อผ่านช่องทาง www.movemax.me หรือ support@localhost

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563

เรามุ่งสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเลือกใหม่ให้กับภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและเป้าประสงค์ที่แท้จริงของผู้ใช้งานและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย

ติดต่อเรา

: www.movemax.me

ติดต่อผ่าน Line : @movemax

ฝากข้อมูลให้ฝ่ายขายติดต่อกลับ

Updated ©2021  MoveMax All Rights Reserved Created By Handywings Company ( Thailand )   Term of Service Privacy &  Policy