เงื่อนไขการใช้บริการ (Term of services)

เงื่อนไขการใช้บริการ (Term of services)

 

MOVEMAX ผู้ให้บริการทางด้านโปรแกรมบริหารธุรกิจขนส่งสินค้าและโปรแกรมบริหารจัดการองค์กรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านขนส่งและธุรกิจอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการจัดส่งให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการทำงาน เงื่อนไขในการใช้บริการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฏหมายระหว่าง บริษัท แฮนด์ดี้วิง จำกัด ในฐานะ “ผู้ให้บริการ” และ ลูกค้า/ผู้ใชงานระบบ ในฐานะ “ผู้ใช้บริการ” ดังนั้น โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรับบริการการสมัครเข้าใช้บริการทุกประเภทของ MOVEMAX นั้นถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับและได้อ่านรวมถึงทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ เงื่อนไขฉบับนี้มีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการตามประมวลกฏหมาย

 1. การให้คำจำกัดความ

“ผู้ให้บริการ” ในที่นี้หมายถึง บริษัท แฮนด์ดี้วิง จำกัด ซึ่งให้บริการระบบโปรแกรมบริหารธุรกิจขนส่งสินค้าและโปรแกรมบริการจัดการองค์กร

“ผู้ใช้บริการ” ในที่นี้หมายถึงผู้ที่เข้ามาดำเนินการใช้งานในระบบเว็บไซต์ของบริษัทโดยมีการทำรายการข้อมูลอาทิเช่น สมัครใช้บริการ ทำข้อมูลการขนส่ง การทำธุรกรรมต่างๆผ่านระบบเว็บไซต์ เป็นต้น

“ข้อมูล” ในที่นี้หมายถึง รายละเอียดที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทน ได้ให้ข้อมูลหรือบันทึกลงในเว็บไซต์

“ข้อมูลความลับ” ในที่นี้หมายถึง รายละเอียดต่างๆที่ ผู้ใช้บริการ และ ผู้ให้บริการ ได้ดำเนินการไว้แก่กันไม่ว่าจะด้วยวาจา การลงลายมือชื่อที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ซึ่งจะไม่ได้หมายรวมถึงข้อมูลที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว

“บริการ” ในที่นี้หมายถึง การให้บริการทางด้านโปรแกรมและหรือซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารธุรกิจขนส่งและโปรแกรมบริหารจัดการองค์กรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านขนส่งและธุรกิจอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า

“สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา” ในที่นี้หมายถึง เครื่องหมายการค้า ,สิทธิบัตร ,เครื่องหมายบริการ ,ลิขสิทธิ ,สิทธิโดยชอบธรรม ,สิทธิในผลิตภัณฑ์ ,สิทธิในการให้บริการ ไม่ว่าจะจดทำเบียนไว้แล้ว อยู่ระหว่างจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม

 1. การให้บริการของ “ระบบ”
  • MOVEMAX ให้บริการทางด้านซอฟต์แวร์เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการทางด้านการขนส่งและการบริการการจัดส่งสินค้าเท่านั้น โดยทาง MOVEMAX มิได้ให้บริการในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการส่งสินค้า ดังนั้นทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบคำถามหรือให้คำชี้แนะหรือการแนะนำอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวบริการ
  • ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งใดๆจากบุคคลภายนอกหรือบริษัทคู่ค้าของทางผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ตกลงหรือจัดทำสัญญาแบบลายลักษณ์อักษรในการปรับปรุงแก้ไข ต่อเติมหรือการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับระบบโปรแกรม เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ รวมถึงบุคคลภายนอกหรือบริษัทคู่ค้าของทางผู้ใช้บริการได้ทำการตกลงระหว่างกันและจัดทำเอกสารแบบลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
  • ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้งานระบบและสามารถกระทำการเพิ่มข้อมูลรายละเอียดที่เป็นข้อมูลสำหรับใช้งาน มิได้หมายรวมถึงการดัดแปลงหรือแก้ไขตัวโปรแกรมใช้งานหรือกระทำการที่ทำให้ผู้ให้บริการเห็นว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งหากทางผู้ให้บริการเห็นว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์หรือเป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการ ทางผู้ให้บริการสามารถแจ้งระงับหรือแจ้งยกเลิกการให้บริการได้ในทันที ซึ่งการยกเลิกการให้บริการต้องกระทำการแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนการยกเลิก
  • MOVEMAX ให้สิทธิสำหรับผู้ใช้บริการในการใช้บริการโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ ผ่านทางเว็บไซต์ตามแพ็กเกจการใช้บริการที่ผู้ใช้บริการได้เลือกไว้ โดยสิทธิดังกล่าวนี้มิใช่สิทธิเด็ดขาด และไม่สามารถโอนได้ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
  • การให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและตามสภาพสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการไม่ว่าเวลาใด โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อทำการแก้ไขบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเช่น การแจ้งข่าวสารผ่านช่องทางอีเมล หรือหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของท่านในการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุดที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์หรือสื่อโซเชียลต่างๆที่ทางผู้ให้บริการได้แจ้งไว้
  • แพ็กเกจการใช้งานแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะใช้งานและราคา ซึ่งทางผู้ให้บริการได้แจ้งไว้ตามปรากฏทางหน้าเว็บไซต์ซึ่งผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบและสอบทานข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับการใช้บริการ
 1. ข้อตกลงของการใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และสามารถเข้ามาทำการลงทะเบียนในระบบได้
  • ผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขและจะดำเนินการปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการผ่านระบบ
  • ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนในระบบที่เป็นข้อมูลจริงและครบถ้วน หากทางบริษัทตรวจพบว่าข้อมูลนั้นเป็นเท็จทางผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทดำเนินการลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากระบบได้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นและทางบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทางบริษัททำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบรวมไปถึงการนำข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ไปใช้งาน อีกทั้งการแบ่งปันข้อมูลบางส่วนของท่านเพื่อสิทธิประโยชน์ในการขอรับบริการและการใช้งานระบบทั้งนี้ไม่ได้หมายรวมถึงข้อมูลอันเป็นความลับของทางผู้ใช้บริการ
  • การทำธุรกรรมหรือการบันทึกข้อมูลรายการต่างๆในระบบนั้นหากทางผู้ใช้บริการแจ้งข้อความหรือข้อมูลที่เป็นเท็จและทางเราตรวจสอบพบพฤติกรรมการแจ้งที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายหลอกลวง ทางบริษัทจะทำการพิจารณาและแจ้งตักเตือน หากพบว่ามีการแจ้งข้อมูลอันไม่เหมาะสม เป็นเท็จและมีถ้อยคำที่ไม่สุภาพทางผู้ให้บริการจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกทันทีโดยให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนในทาง พรบ. คอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ให้บริการสามารถดำเนินการลบข้อมูลหรือทำการกักกันข้อมูลนั้นๆออกจากการให้บริการได้ทันที
  • หากทางบริษัทตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการแจ้งข้อมูลเข้ามาเพื่อก่อกวนระบบทางบริษัทจะดำเนินการแบนและลบแอคเคาท์นั้นทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อผู้ใช้บริการ หรือทางผู้ใช้บริการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของทางผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง และผู้ใช้บริการจะไม่ให้ ผู้ให้บริการ เข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าวใดๆทั้งสิ้น
  • ในกรณีที่ ผู้ให้บริการ มีค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งค่าทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฏหมาย) เกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ ผู้ให้บริการโดยสิ้นเชิง
  • กรณีที่ ผู้ใช้บริการ มอบหมายหรือให้สิทธิการใช้งานแก่บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลจัดการบัญชีของผู้ใช้บริการทางผู้ให้บริการจะถือว่าเป็นการปฏิบัติของผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของบัญชีนั้นๆ หากการดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์ทั้งในทางตรงและในทางอ้อมแก่ท่าน ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  • ทางผู้ใช้งานยืนยันและมีการยินยอมในการปฎิบัติตามกฎและข้อระเบียบการใช้งานอย่างเคร่งครัดอีกทั้งยอมรับเงื่อนไขในตัวระบบทุกประการ และผู้ใช้บริการยืนยันว่าได้ทำการอ่านข้อความต่างๆทั้งหมดเป็นอย่างดีแล้ว
 1. สัญญา การใช้บริการและทรัพย์สินทางปัญญา
  • การสมัครใช้บริการ : ทางผู้ใช้บริการสามารถทำได้โดยการส่งคำขอใช้บริการตามรายการแพ็กเกจที่เลือกผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์ https://movemax.me โดยทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การให้บริการแก่ผู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและผ่านหลักเกณฑ์การประเมินของผู้ให้บริการเท่านั้นโดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวถือเป็นความลับโดยผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ต้องทำการเปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินใดๆแก่บุคคลภายนอกและผู้ใช้บริการ
  • การต่อสัญญาการใช้บริการ : สัญญาการใช้บริการนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทางผู้ใช้บริการได้ทำการจัดซื้อแพ็กเกจและชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ซึ่งการต่อสัญญาจะเกิดขึ้นหลังจากที่อายุสัญญาการใช้งานสิ้นสุดลง ซึ่งหากเกิดกรณีที่สัญญานั้นๆสิ้นสุดลงโดยที่ผู้ใช้บริการไม่ได้แสดงเจตนาในการที่จะยกเลิกสัญญาตามวิธีของผู้ให้บริการ ระยะเวลาการใช้บริการดังกล่าวจะถูกขยายออกได้ให้โดยอัตโนมัติขั้นต่ำ 3 เดือน
  • Movemax (ผู้ให้บริการ) เป็นเจ้าของสิทธิ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่แสดง ในแบบรูปภาพ รูปแบบ รายละเอียดข้อมูล ตามที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ โปรแกรม และมือถือ โดยห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรหรือหนังสือจากผู้ให้บริการ ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อตกลงและ เงื่อนไขในหน้าเว็บไซต์หรือสื่อกลางข้อมูลที่ได้ทำการเผยแพร่จากทางผู้ให้บริการ
  • ข้อมูล หรือเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ใน Account (บัญชีผู้ใช้งาน) ของผู้ใช้บริการถือเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้บริการเอง อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูล หรือ เอกสารอิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการโดยสิ้นเชิงแล้ว และถือว่าผู้ใช้บริการได้อนุญาตให้ ผู้ให้บริการ ใช้ คัดลอก ส่ง จัดเก็บ หรือ ทำการสำรอง(Backup) ข้อมูล หรือเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ของท่านในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
  • การสำรองข้อมูล (Backup) และ การเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการถือเป็นนโยบายและทางปฎิบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการของผู้ให้บริการ ซึ่งทางผู้ให้บริการมีมาตราการรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล อย่างไรก็ดี ทางผู้ให้บริการ ไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่มีทางสูญหายหรือเสียหายระหว่างการดำเนินการไม่ว่าประการใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่อาจคาดถึงได้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ที่จะต้องสำรองข้อมูลหรือทำการคัดลอกข้อมูลหรือเอกสารในระบบด้วยตัวผู้ใช้บริการเองอีกทางหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเอง ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดใดๆ ในกรณีข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย
 1. การระงับหรือการยกเลิกการให้บริการ
  • ผู้ให้บริการอาจจะระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ไม่ว่าจะด้วยเหตุขัดข้อง เหตุการเฉพาะหน้า ภัยพิบัติ อัคคีภัย วาตภัย หรือภัยจากธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและมนุษย์ ซึ่งทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าวซึ่งให้ถือว่าผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าประการใด
  • การระงับที่เกิดจากการบำรุงรักษาเพื่อให้ระบบมีความทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟต์แวร์ ซึ่งในกรณีนี้ทางผู้ให้บริการจะดำเนินการแจ้งให้ทางผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และ/หรือจะทำการแจ้งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่ทางผู้ให้บริการได้จัดทำไว้
  • การระงับการให้บริการที่เกิดจากเหตุด้านในหรือเหตุทางเทคนิคซึ่งส่งผลต่อการให้บริการ
  • การยกเลิกการให้บริการ ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ถือเป็นความรับผิดใดๆต่อคู่สัญญาและบุคคลอื่นภายนอก
 1. ข้อจำกัดความรับผิด
  • แม้ว่าทางผู้ให้บริการนั้นจะมีความพยายามและความตั้งใจในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพและสุดความสามารถแต่อย่างใรก็ดีทางผู้ให้บริการนั้นไม่อาจจะสามารถให้การรับประกันได้ว่าการใช้งานบริการของท่านจะปราศจากข้อจำกัดหรือข้อบกพร่องบางประการ ซึ่งรวมไปถึงข้อจำกัดทางด้านความเชื่อถือได้ ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ประสิทธิผล ความเหมาะสมกับข้อจำกัดและวัตถุประสงค์บางประการ จุดบกพร่องอันเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ไวรัส ทั้งนี้เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนั้น ไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบโครงข่ายแบบไร้สายและมีสาย ระบบการสื่อสารใดๆก็ตามนั้นย่อมมีจุดบกพร่องและความไม่แน่นอนบางประการซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ ซึ่งอาจทำให้เกิดการรบกวนหรือเป็นอุปสรรคสำหรับการใช้งานบางประการหรือบางช่วงเวลาสำหรับการใช้บริการของท่านได้
  • ผู้ให้บริการ ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้บริการ หรือที่เกิดจากความบกพร่องในการใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุอันใด เว้นเเต่ความเสียหายเกิดจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อจากทางผู้ให้บริการ ในกรณีดังกล่าวนี้ทางผู้ให้บริการจำกัดความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมสูงสุดไม่เกินอัตราค่าบริการที่ได้รับชำระจากทางผู้ใช้บริการหรือให้เป็นเป็นตามข้อกำหนดการให้บริการเป็นสำคัญ
 1. ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขการใช้บริการ
  • หากมีข้อมูล ข้อความใดๆในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยให้ถือว่าข้อกำหนด ข้อมูล ข้อความใดๆนั้นตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้นั้นไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นๆที่เหลือหรือกฏเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • กฏหมายที่บังคับใช้ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และให้ศาบในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีความหรือเหตุข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

ทาง ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมดไม่ว่าเวลาใด ซึ่งให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อมีการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือสื่อตีพิมพ์ต่างๆ ทั้งนี้ทาง ผู้ให้บริการ จะดำเนินการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยและดำเนินการอย่างระมัดระวังและเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ทางผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด ทั้งนี้ทางผู้ใช้บริการต้องอ่านและทำความเข้าใจต่อบริบทและเงื่อนไขการใช้บริการอย่างถี่ถ้วนเพื่อประโยชน์และความชัดเจนในการใช้บริการ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

เรามุ่งสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเลือกใหม่ให้กับภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและเป้าประสงค์ที่แท้จริงของผู้ใช้งานและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย

ติดต่อเรา

: www.movemax.me

ติดต่อผ่าน Line : @movemax

ฝากข้อมูลให้ฝ่ายขายติดต่อกลับ

Updated ©2021  MoveMax All Rights Reserved Created By Handywings Company ( Thailand )   Term of Service Privacy &  Policy