TMS Software Solution
คุณสมบัติโปรแกรม

Visualize Dashboard

สรุปภาพรวมของธุรกิจ

สรุปภาพรวมของธุรกิจและข้อมูลการวิเคราะห์ในรูปแบบชาร์ตและกราฟฟิคอินโฟแบบหลายมิติช่วยให้เห็นมุมมองสำหรับการพัฒนาองค์กรได้อย่างรอบด้าน ลดระยะเวลาการสรุปข้อมูลแต่ละส่วนงาน

Popular Feature

 • ภาพรวม ธุรกิจ
 • ภาพรวมการจัดส่งสินค้า
 • สรุป กำไร-ขาดทุนขั้นต้น
 • ข้อมูล KPI พนักงานขับรถ
 • วิเคราะห์ ภาพรวมความหนาแน่นการจัดส่งสินค้า
 • การกระจายตัวของศูนย์กระจายสินค้า
 • การบำรุงรักษารถขนส่ง
 • แสดงพิกัด GPS Tracking

Vehicle Planning

บริหารแผนงานการจัดส่งสินค้า

บริหารการจัดส่งสินค้าและการจัดการข้อมูลเอกสารการนำเข้าด้วยรูปแบบการนำเข้าข้อมูลแบบ Dynamic Template ทำให้หมดกังวลเรื่องการจัดเทมเเพลตการนำเข้าไฟล์ข้อมูลอีกทั้งยังช่วยให้ลดระยะเวลาการประมวลผลไฟล์ข้อมูลได้อีกด้วย

Popular Feature

 • นำเข้าข้อมูลแบบ Dynamic Template
 • นำเข้าข้อมูลแบบแยกรูปแบบจัดส่ง
 • สร้างใบนำส่งพร้อมปิดบรรทุก
 • Cash On Delivery (COD)
 • สร้างใบนำส่งสินค้าอัตโนมัติ
 • ติดตามสถานะสินค้า

Inventory

ระบบจัดการคลังสินค้า

สนับสนุนให้การควบคุมและดูแลคลังสินค้าเป็นไปอย่างง่ายดาย ติดตามเเละตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างแม่นยำ ทุกที่ ทุกเวลา

Popular Feature

 • ตรวจสอบตำแหน่งสินค้า
 • รับสินค้าเข้าคลัง ( Linehaul )
 • รับสินค้าเข้าคลัง ( ส่งสินค้าไม่สำเร็จ )
 • โอนย้ายสินค้า
 • จ่ายสินค้าออกคลัง
 • รายการสินค้าคงคลัง

Delivery with Install

ระบบบริหารการจัดส่งพร้อมการ

ติดตั้งอุปกรณ์

รองรับบริการจัดส่งพร้อมการติดตั้งสินค้าและอุปกรณ์ ช่วยให้สามารถประเมินระยะเวลาและเครื่องมือการติดตั้งก่อนทำการจัดส่งสินค้า อีกทั้งยังมีหน้าต่างแสดงรายการสถานะการติดตั้งและค่าใช้จ่ายการติดตั้งเพื่อให้สามารถติดตามได้

Popular Feature

 • แสดงรายการสถานะติดตั้ง
 • แสดงยอดค่าติดตั้ง
 • การสร้างเทมเพลตรูปแบบบริการติดตั้ง
 • การเพิ่มรายการสินค้าติดตั้ง
 • การสร้างรูปแบบอุปกรณ์ติดตั้ง
 • การรูปแบบบริการติดตั้ง

Customer Relationship

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ระบบจัดการนัดหมายลูกค้า ฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อให้สามารถตรวจสอบการจัดส่งสินค้า  รวมถึงการอนุมัติการจัดส่ง เป็นต้น 

Popular Feature

 • การนัดหมายลูกค้า
 • รายละเอียดข้อมูลการติดต่อลูกค้า
 • รายการบันทึกข้อมูลลูกค้า
 • รายการอนุมัติการจัดส่ง
 • รายการอนุมัติ OTIF

Finance & Account

การเงินและบัญชี

สรุปรายการเอกสารทางการเงินและรายงานต้นทุน รวมถึงการออกเอกสารวางบิลให้กับลูกค้า

Popular Feature

 • ติดตามยอดชำระ COD จากพนักงาน
 • ตรวจสอบเอกสารรายการโอนเงิน COD
 • รายงานต้นทุนจาก (ใบนำส่งสินค้า)
 • รายงานต้นทุนจาก (ใบปิดบรรทุก)
 • ออกเอกสาร ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล

Oil Management

ระบบบริหารการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิง

ระบบที่ช่วยให้การบริหารน้ำมันเป็นไปอย่างถูกต้องและเที่ยงตรงตามการใช้งาน อีกทั้งยังบริหารราคากลางที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน โดยสามารถปรับเป็นแบบอัตโนมัติ หรือ บันทึกยอดราคาจริงตามพื้นที่ได้แบบยืดหยุ่น

Popular Feature

 • คำนวนค่าน้ำมันตามระยะทางจริง
 • บันทึกอัตราราคาน้ำมันแยกตามศูนย์
 • บันทึกราคาน้ำมันกลางแยกตามวันที่
 • รองรับการเชื่อมต่อ API กับปั๊มน้ำมัน
 • การบริหารโควต้าการเติมน้ำมัน
 • บันทึกเลทราคาน้ำมันแยกตามศูนย์
 • คำนวนค่าน้ำมันจากเลขไมล์จริง
 • รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

Maintenance Tracking

ระบบบริหารการบำรุงรักษารถขนส่ง

แจ้งเตือนสถานะการบำรุงรักษายานพาหนะ งานพรบ.ประกัน งานค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง ฯลฯ เมื่อถึงกำหนดการบำรุงรักษา โดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยและไม่ผิดกฏระเบียบข้อบังคับทางกฏหมาย

Popular Feature

 • แสดงรายการรถขนส่งแบบแยกประเภท
 • รายงานสรุปรายการทั้งหมดในระบบ
 • แจ้งเตือนรายการรถขาดต่อภาษี
 • แจ้งเตือนรายการต่อ พรบ. / ประกันภัย
 • แจ้งเตือนรายการประกันภัยสินค้า
 • บันทึกรายการอุบัติเหตุของตัวรถ
 • แจ้งซ่อม รถขนส่งผ่านระบบ
 • การกำหนดการซ่อมบำรุงล่วงหน้า

Track Availability

ระบบติดตามสถานะรถพร้อมใช้งาน

ระบบติดตามและเช็คสถานะรถขนส่งที่อยู่ในระบบ สามารถตรวจสอบ วางแผนงาน ติดตามสถานะรถได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ลดความยุ่งยากในการบริการลูกค้าและจัดการรถขนส่งอย่างคุ้มค่า

Popular Feature

 • แสดงรายการรถขนส่งแบบแยกประเภท
 • แสดงเหตุผลของการหยุดวิ่งรถ
 • แสดงรายการรถที่ส่งซ่อม
 • แสดงรายการรถว่างที่ไม่มี พขร.
 • แสดงความหนาแน่น ปริมาณงาน
 • แสดงสถานะภาพรวม รายวัน/เดือน
 • สามารถ Export ข้อมูลเป็น Excel
 • จำแนกตามศูนย์กระจายสินค้าได้

Real-Time Tracking

ระบบติดตามตำแหน่งรถขนส่ง

สามารถติดตามรถขนส่งแต่ละคัน ผ่านสัญญาณ GPS ว่ากำลังทำการจัดส่งสินค้าอยู่ณ ตำแหน่งใด และสามารถทราบผลการจัดส่งว่าสำเร็จหรือไม่ 

Popular Feature

 • แสดงตำแหน่งรถผ่าน Mobile-GPS
 • แสดงตำแหน่งรถขนส่งบนกราฟฟิคแผนที่
 • แสดงสถานะการจัดส่งของรถแต่ละคัน
 • แสดงตำแหน่งรถตามค่า ละติจูด ลองติจูด
 • แสดงรายการขนส่งที่เกิดปัญหา

Business Report

รายงานสำหรับธุรกิจ

แสดงผลสรุปข้อมูลรายงานรูปแบบกราฟฟิก และ มุมมองตารางงาน ค้นหาข้อมูลง่ายและสะดวก ด้วยการใช้การกรองข้อมูลแยกตามรายงาน และประมวลผลอย่างเป็นระบบ

Popular Feature

 • รายงานข้อมูลสถานะการจัดส่ง
 • รายงานการจัดส่งประจำวัน
 • รายงานใบปิดบรรทุกประจำเดือน
 • รายงานการจัดส่งสินค้า COD
 • Dash Board OTIF (Internal)
 • เลือกแสดงผลรายงานตามช่วงเวลา
เรามุ่งสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเลือกใหม่ให้กับภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและเป้าประสงค์ที่แท้จริงของผู้ใช้งานและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย

ติดต่อเรา

: www.movemax.me

ติดต่อผ่าน Line : @movemax

ฝากข้อมูลให้ฝ่ายขายติดต่อกลับ

Updated ©2021  MoveMax All Rights Reserved Created By Handywings Company ( Thailand )   Term of Service Privacy &  Policy